Thống kê lô câm đầu đuôi

Đầu loto kết quả xổ số miền Bắc đã xuất hiện trong 30 lần quay gần nhất

Đầu loto0123456789
XSMB 04/06/20233 lần2 lần1 lần0 lần2 lần3 lần4 lần4 lần3 lần5 lần
XSMB 03/06/20234 lần1 lần3 lần2 lần7 lần1 lần1 lần3 lần3 lần2 lần
XSMB 02/06/20234 lần3 lần4 lần2 lần1 lần5 lần3 lần2 lần2 lần1 lần
XSMB 01/06/20232 lần3 lần5 lần1 lần2 lần0 lần1 lần6 lần4 lần3 lần
XSMB 31/05/20234 lần3 lần3 lần0 lần2 lần1 lần7 lần2 lần3 lần2 lần
XSMB 30/05/20233 lần1 lần1 lần4 lần2 lần3 lần7 lần1 lần3 lần2 lần
XSMB 29/05/20230 lần2 lần3 lần5 lần6 lần1 lần4 lần2 lần0 lần4 lần
XSMB 28/05/20230 lần2 lần5 lần3 lần1 lần3 lần1 lần5 lần6 lần1 lần
XSMB 27/05/20231 lần3 lần2 lần3 lần6 lần2 lần3 lần3 lần2 lần2 lần
XSMB 26/05/20233 lần5 lần2 lần4 lần3 lần4 lần1 lần1 lần2 lần2 lần
XSMB 25/05/20235 lần2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần6 lần2 lần
XSMB 24/05/20232 lần2 lần0 lần0 lần4 lần2 lần6 lần4 lần4 lần3 lần
XSMB 23/05/20233 lần3 lần2 lần2 lần3 lần3 lần3 lần1 lần3 lần4 lần
XSMB 22/05/20234 lần4 lần1 lần2 lần2 lần5 lần3 lần0 lần2 lần4 lần
XSMB 21/05/20232 lần1 lần3 lần2 lần6 lần2 lần2 lần4 lần0 lần5 lần
XSMB 20/05/20232 lần0 lần1 lần5 lần1 lần4 lần2 lần6 lần3 lần3 lần
XSMB 19/05/20232 lần4 lần1 lần3 lần0 lần7 lần2 lần2 lần5 lần1 lần
XSMB 18/05/20230 lần3 lần4 lần5 lần2 lần4 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
XSMB 17/05/20232 lần4 lần4 lần4 lần6 lần3 lần0 lần3 lần0 lần1 lần
XSMB 16/05/20232 lần2 lần0 lần6 lần3 lần3 lần1 lần3 lần4 lần3 lần
XSMB 15/05/20236 lần1 lần1 lần4 lần2 lần4 lần2 lần1 lần4 lần2 lần
XSMB 14/05/20233 lần2 lần2 lần1 lần4 lần6 lần2 lần3 lần1 lần3 lần
XSMB 13/05/20234 lần4 lần2 lần2 lần4 lần0 lần3 lần2 lần1 lần5 lần
XSMB 12/05/20234 lần4 lần0 lần2 lần5 lần2 lần1 lần4 lần2 lần3 lần
XSMB 11/05/20231 lần1 lần1 lần3 lần3 lần4 lần4 lần5 lần3 lần2 lần
XSMB 10/05/20234 lần1 lần2 lần1 lần3 lần6 lần2 lần2 lần3 lần3 lần
XSMB 09/05/20231 lần1 lần5 lần2 lần3 lần3 lần6 lần3 lần2 lần1 lần
XSMB 08/05/20232 lần1 lần2 lần3 lần5 lần1 lần4 lần2 lần4 lần3 lần
XSMB 07/05/20231 lần3 lần2 lần5 lần4 lần0 lần6 lần0 lần3 lần3 lần
XSMB 06/05/20234 lần6 lần5 lần3 lần1 lần2 lần4 lần1 lần0 lần1 lần
Tổng đầu loto78746882958689808078

Đuôi loto kết quả xổ số miền Bắc đã xuất hiện trong 30 lần quay gần nhất

Đuôi loto0123456789
SXMB 04/06/20236 lần1 lần3 lần4 lần2 lần3 lần2 lần3 lần1 lần2 lần
SXMB 03/06/20233 lần2 lần3 lần3 lần1 lần6 lần3 lần1 lần2 lần3 lần
SXMB 02/06/20231 lần1 lần2 lần5 lần4 lần5 lần2 lần2 lần2 lần3 lần
SXMB 01/06/20232 lần5 lần3 lần1 lần2 lần3 lần0 lần4 lần5 lần2 lần
SXMB 31/05/20231 lần2 lần4 lần3 lần3 lần0 lần5 lần4 lần3 lần2 lần
SXMB 30/05/20237 lần4 lần1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần5 lần2 lần0 lần
SXMB 29/05/20230 lần4 lần4 lần2 lần2 lần4 lần2 lần3 lần4 lần2 lần
SXMB 28/05/20233 lần3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần5 lần3 lần3 lần
SXMB 27/05/20231 lần5 lần1 lần2 lần5 lần3 lần2 lần2 lần2 lần4 lần
SXMB 26/05/20233 lần4 lần2 lần5 lần0 lần3 lần4 lần1 lần3 lần2 lần
SXMB 25/05/20233 lần4 lần3 lần1 lần3 lần1 lần3 lần4 lần1 lần4 lần
SXMB 24/05/20232 lần2 lần3 lần2 lần7 lần3 lần4 lần4 lần0 lần0 lần
SXMB 23/05/20235 lần5 lần3 lần0 lần1 lần1 lần2 lần6 lần2 lần2 lần
SXMB 22/05/20233 lần1 lần2 lần4 lần5 lần2 lần0 lần5 lần1 lần4 lần
SXMB 21/05/20234 lần3 lần2 lần4 lần2 lần3 lần3 lần3 lần0 lần3 lần
SXMB 20/05/20232 lần1 lần2 lần3 lần4 lần2 lần1 lần8 lần1 lần3 lần
SXMB 19/05/20231 lần5 lần3 lần2 lần0 lần1 lần8 lần4 lần1 lần2 lần
SXMB 18/05/20232 lần4 lần8 lần2 lần1 lần0 lần2 lần3 lần3 lần2 lần
SXMB 17/05/20233 lần2 lần4 lần4 lần3 lần0 lần3 lần0 lần4 lần4 lần
SXMB 16/05/20233 lần5 lần4 lần2 lần3 lần0 lần0 lần1 lần4 lần5 lần
SXMB 15/05/20235 lần3 lần4 lần3 lần1 lần2 lần2 lần3 lần4 lần0 lần
SXMB 14/05/20231 lần1 lần2 lần6 lần2 lần1 lần5 lần4 lần3 lần2 lần
SXMB 13/05/20232 lần3 lần2 lần4 lần2 lần4 lần2 lần2 lần4 lần2 lần
SXMB 12/05/20237 lần5 lần2 lần2 lần3 lần3 lần1 lần2 lần2 lần0 lần
SXMB 11/05/20234 lần2 lần0 lần2 lần4 lần2 lần4 lần2 lần4 lần3 lần
SXMB 10/05/20231 lần3 lần2 lần1 lần4 lần3 lần4 lần2 lần0 lần7 lần
SXMB 09/05/20233 lần2 lần3 lần2 lần4 lần2 lần2 lần3 lần5 lần1 lần
SXMB 08/05/20232 lần6 lần5 lần2 lần3 lần2 lần4 lần1 lần1 lần1 lần
SXMB 07/05/20235 lần2 lần1 lần3 lần3 lần3 lần4 lần3 lần2 lần1 lần
SXMB 06/05/20232 lần2 lần5 lần0 lần2 lần2 lần4 lần4 lần4 lần2 lần
Tổng đầu loto87928578796883947371

Tổng đầu đuôi loto kết quả xổ số miền Bắc đã xuất hiện trong 30 lần quay gần nhất

Tổng đầu - đuôi0123456789
MB 04/06/20235 lần1 lần5 lần3 lần2 lần3 lần3 lần3 lần1 lần1 lần
MB 03/06/20232 lần3 lần4 lần2 lần1 lần4 lần2 lần2 lần6 lần1 lần
MB 02/06/20234 lần1 lần2 lần3 lần0 lần3 lần3 lần5 lần3 lần3 lần
MB 01/06/20235 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần4 lần5 lần
MB 31/05/20231 lần1 lần3 lần2 lần2 lần5 lần3 lần4 lần5 lần1 lần
MB 30/05/20234 lần2 lần1 lần3 lần3 lần5 lần4 lần2 lần2 lần1 lần
MB 29/05/20233 lần5 lần1 lần6 lần0 lần2 lần5 lần1 lần3 lần1 lần
MB 28/05/20233 lần3 lần3 lần3 lần3 lần3 lần1 lần1 lần3 lần4 lần
MB 27/05/20236 lần1 lần2 lần3 lần2 lần0 lần4 lần3 lần2 lần4 lần
MB 26/05/20232 lần4 lần5 lần2 lần4 lần0 lần3 lần2 lần2 lần3 lần
MB 25/05/20236 lần2 lần3 lần3 lần2 lần5 lần2 lần2 lần1 lần1 lần
MB 24/05/20233 lần2 lần1 lần4 lần3 lần4 lần0 lần2 lần4 lần4 lần
MB 23/05/20234 lần2 lần2 lần5 lần2 lần0 lần1 lần4 lần3 lần4 lần
MB 22/05/20232 lần3 lần3 lần0 lần3 lần2 lần2 lần4 lần2 lần6 lần
MB 21/05/20231 lần1 lần4 lần4 lần3 lần5 lần5 lần2 lần0 lần2 lần
MB 20/05/20231 lần5 lần2 lần2 lần4 lần0 lần5 lần4 lần2 lần2 lần
MB 19/05/20231 lần4 lần4 lần1 lần3 lần4 lần4 lần2 lần2 lần2 lần
MB 18/05/20235 lần1 lần0 lần2 lần1 lần4 lần0 lần4 lần3 lần7 lần
MB 17/05/20234 lần1 lần2 lần5 lần2 lần2 lần3 lần1 lần3 lần4 lần
MB 16/05/20233 lần2 lần3 lần4 lần4 lần4 lần2 lần1 lần3 lần1 lần
MB 15/05/20231 lần4 lần3 lần2 lần1 lần4 lần2 lần2 lần7 lần1 lần
MB 14/05/20231 lần1 lần2 lần4 lần0 lần4 lần2 lần6 lần5 lần2 lần
MB 13/05/20231 lần3 lần2 lần4 lần4 lần2 lần4 lần1 lần2 lần4 lần
MB 12/05/20231 lần4 lần4 lần3 lần2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần5 lần
MB 11/05/20233 lần2 lần3 lần2 lần2 lần3 lần4 lần2 lần3 lần3 lần
MB 10/05/20235 lần2 lần5 lần2 lần2 lần3 lần3 lần2 lần1 lần2 lần
MB 09/05/20232 lần3 lần0 lần5 lần2 lần3 lần4 lần3 lần3 lần2 lần
MB 08/05/20232 lần2 lần4 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần7 lần5 lần
MB 07/05/20232 lần2 lần1 lần3 lần7 lần1 lần4 lần3 lần2 lần2 lần
MB 06/05/20234 lần2 lần1 lần2 lần3 lần0 lần5 lần3 lần5 lần2 lần
Tổng đầu loto87707787708184789185

Thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc trong 30 ngày

Kết quả giải Đặc Biệt2 số cuối giải Đặc BiệtNgày xuất hiện
000818105/06/2023
044080804/06/2023
003707003/06/2023
719636302/06/2023
959212101/06/2023
889616131/05/2023
207656530/05/2023
858676729/05/2023
794595928/05/2023
962373727/05/2023
361919126/05/2023
203191925/05/2023
199666624/05/2023
959727223/05/2023
327545422/05/2023
452979721/05/2023
704525220/05/2023
223171719/05/2023
226323218/05/2023
679494917/05/2023
190313116/05/2023
909565615/05/2023
677535314/05/2023
199494913/05/2023
841020212/05/2023
631343411/05/2023
979969610/05/2023
585464609/05/2023
444818108/05/2023
880606007/05/2023

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt Miền Bắc trong 30 ngày

2 số cuối giải Đặc BiệtLần xuất hiệnNgày xuất hiện
021 lần12/05/2023
081 lần04/06/2023
171 lần19/05/2023
191 lần25/05/2023
211 lần01/06/2023
311 lần16/05/2023
321 lần18/05/2023
341 lần11/05/2023
371 lần27/05/2023
461 lần09/05/2023
492 lần17/05/2023 , 13/05/2023
521 lần20/05/2023
531 lần14/05/2023
541 lần22/05/2023
561 lần15/05/2023
591 lần28/05/2023
601 lần07/05/2023
611 lần31/05/2023
631 lần02/06/2023
651 lần30/05/2023
661 lần24/05/2023
671 lần29/05/2023
701 lần03/06/2023
721 lần23/05/2023
811 lần05/06/2023
811 lần08/05/2023
911 lần26/05/2023
961 lần10/05/2023
971 lần21/05/2023

Top