Thống kê lô câm đầu đuôi

Đầu loto kết quả xổ số miền Bắc đã xuất hiện trong 30 lần quay gần nhất

Đầu loto0123456789
XSMB 17/05/20240 lần3 lần1 lần3 lần5 lần2 lần5 lần2 lần2 lần4 lần
XSMB 16/05/20244 lần0 lần3 lần3 lần4 lần2 lần3 lần2 lần1 lần5 lần
XSMB 15/05/20241 lần5 lần4 lần4 lần1 lần3 lần1 lần2 lần3 lần3 lần
XSMB 14/05/20241 lần5 lần3 lần3 lần4 lần1 lần4 lần0 lần2 lần4 lần
XSMB 13/05/20244 lần2 lần3 lần2 lần3 lần1 lần7 lần1 lần1 lần3 lần
XSMB 12/05/20243 lần1 lần2 lần3 lần2 lần4 lần3 lần2 lần4 lần3 lần
XSMB 11/05/20245 lần0 lần2 lần2 lần2 lần2 lần3 lần3 lần6 lần2 lần
XSMB 10/05/20240 lần4 lần2 lần2 lần1 lần4 lần5 lần5 lần2 lần2 lần
XSMB 09/05/20241 lần3 lần1 lần2 lần4 lần5 lần4 lần4 lần2 lần1 lần
XSMB 08/05/20242 lần3 lần6 lần1 lần2 lần5 lần2 lần2 lần1 lần3 lần
XSMB 07/05/20242 lần3 lần2 lần2 lần3 lần4 lần2 lần5 lần1 lần3 lần
XSMB 06/05/20243 lần1 lần2 lần3 lần3 lần3 lần3 lần2 lần3 lần4 lần
XSMB 05/05/20241 lần1 lần4 lần2 lần1 lần3 lần4 lần3 lần4 lần4 lần
XSMB 04/05/20241 lần4 lần3 lần3 lần1 lần3 lần5 lần4 lần0 lần3 lần
XSMB 03/05/20242 lần3 lần1 lần2 lần3 lần2 lần1 lần4 lần6 lần3 lần
XSMB 02/05/20241 lần1 lần6 lần5 lần2 lần0 lần5 lần2 lần0 lần5 lần
XSMB 01/05/20242 lần1 lần1 lần6 lần2 lần1 lần4 lần3 lần3 lần4 lần
XSMB 30/04/20242 lần5 lần3 lần1 lần2 lần5 lần3 lần0 lần5 lần1 lần
XSMB 29/04/20245 lần2 lần2 lần3 lần4 lần1 lần3 lần4 lần2 lần1 lần
XSMB 28/04/20242 lần0 lần3 lần1 lần4 lần2 lần3 lần8 lần1 lần3 lần
XSMB 27/04/20241 lần4 lần3 lần2 lần5 lần2 lần2 lần2 lần2 lần4 lần
XSMB 26/04/20241 lần4 lần1 lần3 lần1 lần3 lần3 lần6 lần2 lần3 lần
XSMB 25/04/20243 lần1 lần2 lần3 lần0 lần2 lần5 lần5 lần2 lần4 lần
XSMB 24/04/20241 lần1 lần4 lần0 lần3 lần7 lần7 lần0 lần3 lần1 lần
XSMB 23/04/20244 lần5 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần6 lần
XSMB 22/04/20243 lần1 lần4 lần3 lần1 lần3 lần4 lần1 lần3 lần4 lần
XSMB 21/04/20242 lần2 lần3 lần4 lần1 lần2 lần1 lần4 lần4 lần4 lần
XSMB 20/04/20241 lần1 lần4 lần2 lần1 lần3 lần3 lần2 lần4 lần6 lần
XSMB 19/04/20241 lần5 lần4 lần2 lần3 lần5 lần0 lần4 lần1 lần2 lần
XSMB 18/04/20243 lần2 lần1 lần2 lần5 lần4 lần2 lần2 lần2 lần4 lần
Tổng đầu loto62738376748599867399

Đuôi loto kết quả xổ số miền Bắc đã xuất hiện trong 30 lần quay gần nhất

Đuôi loto0123456789
SXMB 17/05/20247 lần5 lần3 lần1 lần2 lần3 lần0 lần2 lần2 lần2 lần
SXMB 16/05/20243 lần1 lần6 lần1 lần5 lần4 lần2 lần0 lần4 lần1 lần
SXMB 15/05/20245 lần2 lần5 lần2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần3 lần3 lần
SXMB 14/05/20242 lần4 lần0 lần3 lần2 lần4 lần4 lần1 lần6 lần1 lần
SXMB 13/05/20246 lần0 lần5 lần3 lần1 lần2 lần3 lần4 lần0 lần3 lần
SXMB 12/05/20245 lần3 lần3 lần2 lần0 lần3 lần2 lần3 lần3 lần3 lần
SXMB 11/05/20245 lần2 lần6 lần0 lần1 lần2 lần5 lần2 lần0 lần4 lần
SXMB 10/05/20244 lần4 lần2 lần0 lần2 lần5 lần2 lần2 lần3 lần3 lần
SXMB 09/05/20243 lần4 lần2 lần2 lần3 lần3 lần2 lần2 lần3 lần3 lần
SXMB 08/05/20242 lần0 lần3 lần3 lần3 lần3 lần4 lần3 lần2 lần4 lần
SXMB 07/05/20244 lần2 lần1 lần4 lần1 lần0 lần4 lần4 lần4 lần3 lần
SXMB 06/05/20241 lần6 lần4 lần2 lần4 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần
SXMB 05/05/20242 lần0 lần4 lần6 lần1 lần5 lần2 lần4 lần2 lần1 lần
SXMB 04/05/20245 lần1 lần5 lần2 lần1 lần5 lần0 lần3 lần2 lần3 lần
SXMB 03/05/20242 lần3 lần2 lần4 lần0 lần3 lần2 lần4 lần4 lần3 lần
SXMB 02/05/20243 lần3 lần2 lần3 lần4 lần3 lần1 lần2 lần1 lần5 lần
SXMB 01/05/20242 lần2 lần4 lần3 lần0 lần3 lần4 lần4 lần2 lần3 lần
SXMB 30/04/20242 lần3 lần6 lần3 lần4 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
SXMB 29/04/20243 lần3 lần5 lần2 lần3 lần2 lần1 lần2 lần4 lần2 lần
SXMB 28/04/20242 lần3 lần3 lần2 lần1 lần8 lần4 lần2 lần0 lần2 lần
SXMB 27/04/20244 lần4 lần2 lần2 lần0 lần2 lần3 lần4 lần2 lần4 lần
SXMB 26/04/20244 lần1 lần5 lần1 lần2 lần2 lần0 lần6 lần2 lần4 lần
SXMB 25/04/20246 lần2 lần3 lần3 lần2 lần2 lần2 lần3 lần4 lần0 lần
SXMB 24/04/20244 lần3 lần5 lần2 lần5 lần1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần
SXMB 23/04/20241 lần5 lần4 lần1 lần1 lần1 lần5 lần4 lần5 lần0 lần
SXMB 22/04/20241 lần3 lần3 lần6 lần2 lần4 lần3 lần1 lần1 lần3 lần
SXMB 21/04/20244 lần4 lần5 lần2 lần1 lần3 lần3 lần1 lần0 lần4 lần
SXMB 20/04/20244 lần1 lần3 lần4 lần1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần7 lần
SXMB 19/04/20242 lần2 lần4 lần2 lần3 lần2 lần4 lần2 lần2 lần4 lần
SXMB 18/04/20241 lần4 lần1 lần2 lần4 lần3 lần6 lần3 lần1 lần2 lần
Tổng đầu loto998010673618678786881

Tổng đầu đuôi loto kết quả xổ số miền Bắc đã xuất hiện trong 30 lần quay gần nhất

Tổng đầu - đuôi0123456789
MB 17/05/20240 lần2 lần2 lần3 lần4 lần3 lần0 lần1 lần6 lần6 lần
MB 16/05/20242 lần5 lần2 lần1 lần3 lần0 lần5 lần4 lần2 lần3 lần
MB 15/05/20241 lần2 lần0 lần5 lần2 lần0 lần3 lần7 lần3 lần4 lần
MB 14/05/20242 lần3 lần3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần4 lần3 lần5 lần
MB 13/05/20243 lần2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần2 lần1 lần6 lần5 lần
MB 12/05/20243 lần3 lần3 lần3 lần2 lần1 lần5 lần2 lần3 lần2 lần
MB 11/05/20246 lần0 lần2 lần3 lần3 lần5 lần2 lần1 lần3 lần2 lần
MB 10/05/20244 lần0 lần2 lần2 lần2 lần3 lần3 lần6 lần3 lần2 lần
MB 09/05/20242 lần3 lần0 lần5 lần3 lần3 lần1 lần5 lần4 lần1 lần
MB 08/05/20242 lần6 lần3 lần2 lần3 lần0 lần2 lần5 lần2 lần2 lần
MB 07/05/20243 lần1 lần4 lần5 lần4 lần2 lần3 lần1 lần3 lần1 lần
MB 06/05/20242 lần3 lần4 lần3 lần1 lần5 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
MB 05/05/20243 lần2 lần2 lần3 lần4 lần3 lần1 lần3 lần0 lần6 lần
MB 04/05/20243 lần3 lần2 lần5 lần2 lần4 lần1 lần2 lần2 lần3 lần
MB 03/05/20245 lần1 lần3 lần2 lần6 lần3 lần1 lần3 lần1 lần2 lần
MB 02/05/20242 lần5 lần2 lần4 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần6 lần
MB 01/05/20242 lần1 lần2 lần3 lần3 lần2 lần3 lần7 lần1 lần3 lần
MB 30/04/20245 lần5 lần4 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần
MB 29/04/20245 lần1 lần3 lần6 lần4 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
MB 28/04/20244 lần3 lần5 lần1 lần3 lần1 lần2 lần3 lần2 lần3 lần
MB 27/04/20242 lần2 lần6 lần3 lần0 lần0 lần3 lần5 lần4 lần2 lần
MB 26/04/20244 lần4 lần4 lần5 lần4 lần1 lần3 lần0 lần1 lần1 lần
MB 25/04/20242 lần1 lần1 lần5 lần5 lần3 lần2 lần1 lần4 lần3 lần
MB 24/04/20245 lần4 lần2 lần2 lần1 lần3 lần3 lần2 lần3 lần2 lần
MB 23/04/20242 lần4 lần1 lần1 lần3 lần1 lần4 lần4 lần4 lần3 lần
MB 22/04/20243 lần1 lần3 lần2 lần4 lần4 lần3 lần2 lần3 lần2 lần
MB 21/04/20242 lần2 lần4 lần2 lần5 lần1 lần1 lần3 lần5 lần2 lần
MB 20/04/20240 lần2 lần3 lần1 lần4 lần1 lần6 lần2 lần3 lần5 lần
MB 19/04/20242 lần6 lần2 lần3 lần2 lần3 lần2 lần3 lần3 lần1 lần
MB 18/04/20245 lần0 lần2 lần0 lần3 lần4 lần2 lần5 lần3 lần3 lần
Tổng đầu loto86777885886471908487

Thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc trong 30 ngày

Kết quả giải Đặc Biệt2 số cuối giải Đặc BiệtNgày xuất hiện
514686817/05/2024
610343416/05/2024
069262615/05/2024
168808014/05/2024
843969613/05/2024
541050512/05/2024
980767611/05/2024
787363610/05/2024
603252509/05/2024
560959508/05/2024
123171707/05/2024
876616106/05/2024
801838305/05/2024
908696904/05/2024
648575703/05/2024
275676702/05/2024
720313101/05/2024
446242430/04/2024
158777729/04/2024
376969628/04/2024
258424227/04/2024
576202026/04/2024
365949425/04/2024
699525224/04/2024
126818123/04/2024
155252522/04/2024
199808021/04/2024
293797920/04/2024
265929219/04/2024
629040418/04/2024

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt Miền Bắc trong 30 ngày

2 số cuối giải Đặc BiệtLần xuất hiệnNgày xuất hiện
041 lần18/04/2024
051 lần12/05/2024
171 lần07/05/2024
201 lần26/04/2024
241 lần30/04/2024
252 lần09/05/2024 , 22/04/2024
261 lần15/05/2024
311 lần01/05/2024
341 lần16/05/2024
361 lần10/05/2024
421 lần27/04/2024
521 lần24/04/2024
571 lần03/05/2024
611 lần06/05/2024
671 lần02/05/2024
681 lần17/05/2024
691 lần04/05/2024
761 lần11/05/2024
771 lần29/04/2024
791 lần20/04/2024
802 lần14/05/2024 , 21/04/2024
811 lần23/04/2024
831 lần05/05/2024
921 lần19/04/2024
941 lần25/04/2024
951 lần08/05/2024
962 lần13/05/2024 , 28/04/2024